Select Page

หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม

(Green ICT Masterclass: GIM)

 

FROM BUSINESS AS USUAL TO GREENER ENTERPRISE WITH ICT

Key Highlights:

  • มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหารสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ
  • มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในองค์กร
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชน
  • ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ Green ICT ของหน่วยงาน
  • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้าน Green ICT ณ สาธารณรัฐเกาหลี

หลักการและเหตุผล

          Green ICT: กรีนไอซีที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและการปฏิบัติการ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยหลักการ 1) Greening of ICT: การปรับไอซีทีให้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนของไอซีทีเอง และ 2) Greening by ICT การปรับกระบวนการทำงานให้รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

 

          ผู้บริหาร C-Level ทั้ง CEO, CIO, CFO รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายองค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทของไอซีทีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่นยืนด้วยไอซีที บริบทของ Green ICT ในหน่วยงานเริ่มตั้งแต่วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที ซึ่งเริ่มจากการผลิต การจัดซื้อ/จัดหา การใช้งาน การบำรุงรักษา จนถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมไปถึงประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น นอกจาก Green ICT จะคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้ว Green ICT ยังเป็นอีกแนวทางหนึงในการลดต้นทุนของ ICT Operations ได้อีกด้วย

 

          หลักสูตร Green ICT Masterclass: GIM “From Business As Usual (BAU) to Greener Enterprise with ICT” จะนำท่านสู่การเป็น Green Enterprise & Low-Carbon Society ด้วยไอซีที ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ อันเป็นที่ประจักษ์แล้วจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งของไทยและต่างประเทศ หลักสูตร GIM เน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรง ในทุกขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที ที่เกิดขึ้นในธุรกิจและองค์กร เริ่มตั้งแต่ Green ICT Sourcing, Operation, Services กระทั่งถึง End of ICT Life Management

 

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทาง Green Initiatives รับทราบสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนา Green ICT ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็น Green ICT Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society ด้วย ICT ต่อไป

 

From Business as Usual to
Greener Enterprise with ICT

 

Adapted from the Extent of Green IT Adoption and its Driving and Inhibiting Factors:
An Exploratory Study, Alemayehu Molla, School of Business information Technology, RMIT University

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ด้าน Green ICT สำหรับผู้บริหาร เพื่อการเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

กลุ่มเป้าหมาย

  • ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ระดับผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันฯ ได้แก่
    • ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
    • การจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)
    • การจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที (ICT Management for ICT Manager: ITM)
    • Green ICT เพื่อการสร้างสรรค์สังคมลดคาร์บอน (Green ICT towards Low-Carbon Society: G2S)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวม 102 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 2
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
 • ในประเทศ 6 1
 • ต่างประเทศ (ณ สาธารณรัฐเกาหลี) 30 5 วัน 4 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก ดังนี้

   • Green ICT Proactive Leader & Change Management
   • Principle of Climate Change & the Impact from ICT
   • Principle of Green ICT
   • Green ICT Strategies, Policies, and Adoption
   • Green ICT Sourcing
   • Green ICT Operations
   • Green ICT Services
   • End of ICT Life Management
   • Green ICT Best Practices
   • Service Science and Service Innovations: Green for Business Process Improvement
   • การศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้าน Green ICT ในประเทศ
   • การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน เรื่อง

   • Sourcing: Green ICT Policy and Promotion
   • Operations: Green of ICT
   • Services: Green by ICT
   • End of ICT Life Management: Green Electronics

หมายเหตุ:

   • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • อบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 4 กันยายน 2558
  (อบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
  ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 วัน 4 คืน
  (ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 139,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page