Select Page

หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4)


“Solar Farm” ธุรกิจพลังงานสะอาด โอกาสใหม่ที่ยั่งยืน


หากคุณต้องการความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm

หลักสูตรนี้มีคำตอบให้คุณ!!

Key Highlights

  • เรียนรู้และเข้าใจการทำธุรกิจ Solar Farm อย่างครบวงจร (ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการบำรุงรักษา)
  • เรียนรู้เทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยล่าสุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  • สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices ของการดำเนินธุรกิจ Solar Farm อย่างใกล้ชิด

หลักการและเหตุผล

          พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ถือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดลง ดังนั้นหากมนุษย์สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

 

          ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตภายใต้ธุรกิจใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ การส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนด้วยการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3 – 4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการรับพลังงานแสงอาทิตย์และเหมาะต่อการทำธุรกิจ Solar Farm เป็นอย่างมาก

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Solar Farm Business: FSB)” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ การติดตั้ง การวางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการสัมผัสกับ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
  3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Solar Farm
  5. เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
  6. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจการทำธุรกิจ Solar Farm การลงทุน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm หรือปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน Solar Farm ของตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนที่มีความต้องการลงทุนทำธุรกิจ Solar Farm
 2. ผู้ที่ทำธุรกิจ Solar Farm อยู่แล้ว แต่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือต้องการฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจ Solar Farm
 3. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานแสงอาทิตย์
 4. สถาบันการเงินที่สนใจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจ Solar Farm

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง และการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ รวม 27 ชั่วโมง/4 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 16 2.5
ศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบผลสำเร็จ 11
1.5
รวม 27
4 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • เทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   • นโยบายสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ต่อธุรกิจ Solar Farm
   • ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Solar Farm และมาตรฐานการทดสอบแผงและระบบฯ
   • การออกแบบ Solar Farm ที่ดี
   • การติดตั้งวางระบบ การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
   • แผนธุรกิจสำหรับการลงทุน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ
   • การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ Solar Farm
   • ธุรกิจต่อเนื่องของธุรกิจ Solar Farm
   • Best Practices ในการออกแบบ การสร้าง และการบำรุงรักษา Solar Farm
   • ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ:

   1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2560
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงาน
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 27 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 35,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400