Select Page

การสัมมนา
“Ready for EV Community 2017”
ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

คุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมเป็นหนึ่งใน EV Community? มาเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มพิกัดกับงานสัมมนานี้!!
**ห้ามพลาด!! รับเลย… เข็มกลัด “Ready for EV Community” สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครบทุกหัวข้อ**

หลักการและเหตุผล

          ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้แถลงจุดยืนประกาศลดแก๊สเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงาน มุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล เปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2564 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่รัฐบาลส่งเสริม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้จัดสัมมนา “Ready for EV Community 2017 ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถหรือประชาชนที่สนใจ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เห็นโอกาสในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาฯ

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดและอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานและการทดสอบ ความปลอดภัยในการใช้งาน โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
  2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
  2. ผู้ที่สนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ระยะเวลาในการสัมมนาฯ

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

 

สถานที่จัดอบรม

ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page