Select Page

งานสัมมนาเทคโนโลยี ERP for Executives:
กลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนและสินค้าคงคลัง

 

งานสัมมนาที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ERP
ในแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน

Key Highlights

  • งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยี ERP และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับเทคโนโลยี ERP
  • พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ERP และข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยี ERP ในองค์กร
  • ลุ้นรับการสนับสนุนพิเศษจากโครงการ iTAP สวทช.

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตร ERP for Executive: กลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนและสินค้าคงคลัง จะช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในเทคโนโลยี Enterprise Resource Planning (ERP) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการต้นทุนสินค้าเพื่อขาย (Cost of Goods Sold) ต้นทุนสินค้าในการผลิต JOB/Process Costing ได้ชัดเจนแบบ Real Time เทคนิคการจัดการคลังสินค้าแบบประหยัดลดต้นทุน การบริหารจัดการคลังด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ รับฟังแนวคิด ประสบการณ์จากหน่วยงานที่เลือกลงทุนเทคโนโลยี ERP พร้อมบัญญติ 5 ประการ เพื่อการใช้เทคโนโลยี ERP ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ทราบปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อเลือกลงทุนเทคโนโลยี ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร
  2. รู้แนวทางการใช้งานเทคโนโลยี ERP ให้คุ้มค่ากับเงินลงทุน
  3. เข้าใจและวางแผนการเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเมื่อนำเทคโนโลยี ERP มาใช้
  4. เข้าใจเทคโนโลยี ERP เข้ามาช่วยในการบริหารต้นทุนและสินค้าคงเหลือ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี Enterprise Resource Planning ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และเป็นแนวทางในการตัดสินใจพิจารณาการลงทุน การเลือกเทคโนโลยี ERP ที่เหมาะสม เพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุนขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Digital Economy
 2. ผู้บริหารที่กำลังประสบปัญหาในการใช้งานเทคโลยี ERP
 3. บุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้งานเทคโนโลยี ERP

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Certificate: Automation System (USA), ERP System for Semiconductor (USA)

คุณวีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ

คุณวีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ

Managing Director
ERP Partner CO., LTD.

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
เวลา 8.45 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 5,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณา แจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400