Select Page

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 (EcoDesign of Products: ECD)

หลักการและเหตุผล

          จากกระแสโลกร้อนและภัยพิบัติที่ร้ายแรงทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้นานาประเทศต่างตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มีการสร้างข้อกำหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ (REACH) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซากของยานยนต์ (ELV) เป็นต้น ประเทศต่างๆ ที่ทำการค้าขายส่งออกสินค้าให้กับประเทศเหล่านี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) เพื่อแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น

 

          ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products คือผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในภายหลังตลอดช่วงชิวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการทำลายหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Product Design)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคอุตสาหกรรมและสาธารณชนในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการออกแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
  2. เพื่อให้หลักการและแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  3. เพื่อสร้างแนวคิดและสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้
  4. เพื่อให้มุมองของโอกาสใหม่และอุปสรรคในการพัฒนา Eco-Products ในตลาดสินค้าดีไซน์รักษ์โลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ รวมทั้งเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สีเขียวในตลาดโลกได้

สิ่งที่จะได้รับ

 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 2. หลักการและแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ และเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด
 3. หนังสือ EcoDesign
 4. บทความและตัวอย่างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
 5. สมุดโน๊ตที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) และปากการักษ์โลกของสถาบันฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 2. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และต้องการต่อยอดสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. ผู้ที่สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

 

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 21 3
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 7 1
รวม 28 4 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)
   • การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
   • การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์กรรม (TRIZ: Theory of Inventive Problem Solving) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   • เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด
   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)
   • เกาะกระแส Eco-Products โลก
   • กรณีศึกษา: SCG Eco-Value
   • โอกาสใหม่และอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   • Workshop: การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 28 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม​

พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 15,300 บาท

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page