Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม


การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D
(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform)

 

“พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)
ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล พร้อมใช้ ง่ายต่อการใช้งาน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานตามมาตรฐานและบริบทไทย”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

 

Key Highlights

 

  • เรียนรู้เทคโนโลยี Data Catalog และการประยุกต์ใช้งาน
  • ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D เพื่อจัดทำระบบบัญชีข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
  • ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง ปรับแต่ง และพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม CKAN Open-D ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน (customization)

หลักการและเหตุผล

          ข้อมูลในโลกดิจิทัลทวีความล้ำค่ามากขึ้นทุกขณะ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐที่เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และสำคัญของประเทศ Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับและดูแลข้อมูล ตั้งแต่กระบวนการสร้าง การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การเข้าถึง ไปจนถึงการทำลายข้อมูล เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างยั่งยืน

          ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เป็นองค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองเช่น หน่วยงานมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง ข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บอยู่ที่ไหน มีชั้นความลับเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น การให้บริการข้อมูลจาก Data Catalog อยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลเปิด (open data) และ API ที่เป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

          จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้จัดทำแพลตฟอร์ม CKAN Open-D เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจสามารถนำไปติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) โดย CKAN Open-D เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อยอดจากซอฟแวร์ CKAN ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการข้อมูลแบบ Open Source ที่พัฒนาโดย Open Knowledge Foundation ที่ได้รับความนิยมใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก โดยแพลตฟอร์ม CKAN Open-D เป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ CKAN ให้สอดคล้องกับบริบทของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของไทย ได้แก่ 1) สนับสนุนการ tag และ สืบค้นข้อมูล ภาษาไทย 2) สนับสนุนมาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 3) สนับสนุนการปรับแต่งข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หลักโดยผ่าน UI 4) สนับสนุนการทำ data visualization สำหรับชุดข้อมูลเปิด 5) สนับสนุนการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6) สนับสนุนการทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับพื้นฐาน 7) สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน (data sources)

          ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม CKAN Open-D ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) จึงได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D” ขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา ได้มีความเข้าใจถึงวิธีการการติดตั้ง พัฒนาและปรับแต่ง CKAN Open-D Platform สำหรับการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่สามารถทำงานภายใต้มาตรฐานและบริบทของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐไทยอย่างแพร่หลาย โดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D
 • เพื่อสร้างทักษะการติดตั้ง ปรับแต่ง และพัฒนาต่อยอดระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่สามารถทำงานภายใต้มาตรฐานและบริบทของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐไทย
 • มีความเข้าใจและมีทักษะการติดตั้ง ปรับแต่ง และพัฒนาต่อยอดระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D
 • สามารถนำแพลตฟอร์ม CKAN Open-D ไปใช้ในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนาโปรแกรม ที่ต้องการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบ ที่มีหน้าที่ติดตั้งและดูแลระบบบัญชีข้อมูล
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยีด้าน Data Governance

โครงสร้างหลักสูตร

   ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ​

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย

   ความสำคัญของการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มข้อมูลในระดับประเทศ

  • แนวคิดและความสำคัญของการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำธรรมาภิบาลข้อมูลหน่วยงาน
  • ความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มข้อมูลในระดับประเทศ ได้แก่ ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เป็นต้น
  • มาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ
   แนะนำแพลตฟอร์ม CKAN และ CKAN Open-D

   การติดตั้ง CKAN Open-D Platform

  • การติดตั้งและตั้งค่า PostgreSQL, Solr
  • การตั้งค่า python2 และ pip2:
  • การตั้งค่าและสร้างฐานข้อมูลสำหรับ CKAN
  • การติดตั้งและตั้งค่า CKAN Production
  • การติดตั้งและตั้งค่า uwsgi
  • การติดตั้งและตั้งค่า nginx
  • การติดตั้งและตั้งค่า CKAN Extensions

   การปรับแต่งและพัฒนาต่อยอด CKAN Open-D Platform

  • แนะนำภาษา Python และ Flask
  • การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลในแบบ Jinja template
  • แนวทางการพัฒนา CKAN Extension
  • การกำหนด/ปรับแต่งโครงสร้างฟิลด์เมทาดาตาของชุดข้อมูล
  • การกำหนด/ปรับแต่ง facet สำหรับการค้นหาชุดข้อมูล
  • การกำหนด/ปรับแต่ง สิทธิ์การเข้าถึงชุดข้อมูล
  • การกำหนด/ปรับแต่ง รูปแบบกลุ่มชุดข้อมูล
  • การรวบรวมข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลอื่นอย่างอัตโนมัติ (harvester)

   การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ CKAN Open-D Platform ผ่านAPI

  • การเขียนโปรแกรมในการเข้าถึงบัญชีข้อมูล (data catalogs) ผ่าน CKAN APIs
  • การค้นหาชุดข้อมูลจากบัญชีข้อมูลผ่าน CKAN APIs
  • การเขียนโปรแกรมจัดการชุดข้อมูล ผู้ใช้ หน่วยงาน หมวดหมู่ ผ่าน CKAN APIs
  • การเขียนโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลในชุดข้อมูลผ่าน CKAN Data APIs
  • การเขียนโปรแกรมในการกำกับดูแลข้อมูลผ่าน CKAN Open-D APIs

   แนวทางการเชื่อมต่อ CKAN Open-D Platform กับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

  • แนวทางการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้และเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนของหน่วยงาน
  • แนวทางการพัฒนากระบวนการสนับสนุน Data Governance ภายในหน่วยงาน
  • แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลหน่วยงานผ่านโปรแกรม Data Preparation – Dremio
  • แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลหน่วยงานสำหรับข้อมูล real-time ได้แก่ API, sensor data ผ่านโปรแกรม BigStream (ขั้นสูง)

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

ทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 3 วัน
อบรมระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564

ค่าลงทะเบียน

15,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400