Select Page

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ (Century Park Hotel Bangkok)
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ศึกษาดูงาน

บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (DISTAR FRESH)
เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

You cannot copy content of this page