Select Page

ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120