Select Page

หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจ
และถอดรหัสความสำเร็จ

 (Biotechnology)

 

หลักการและเหตุผล

          จริงหรือไม่ !! ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy)

          เทคโนโลยีชีวภาพ เป็น 1 ในเทคโนโลยีที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริการ ทั้งยังนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต ธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

          ดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และ ชีววัสดุต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม
 3. การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. ตัวอย่างการลงทุน การขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ
 5. แหล่งเก็บจุลินทรีย์ที่ค้นพบในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน / ภาคอุตสาหกรรม
 • กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / อุตสาหกรรมการแพทย์ / อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม / อุตสาหกรรมน้ำตาล / อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง / อุตสาหกรรมเอนไซม์ / อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต / ธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
 • นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมสามารถนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
 2. ผู้อบรมมีแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. ผู้อบรมสามารถสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. ผู้อบรมสามรถต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. ผู้อบรมรู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**พิเศษ ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน** 2 คน ขึ้นไป รับส่วนลด 10% เหลือท่าน 13,500 บาท หรือลงทะเบียน 5 คน ขึ้นไป รับส่วนลด 20% เหลือท่าน 12,000 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ , เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • บริการรถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่างสถานที่ฝึกอบรม และสถานที่ศึกษาดูงาน
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • กำหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
  เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

 • อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  เลขที่ 141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BGC ของประเทศ

โดย ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์
รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

2. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

โดย ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน

โดย ดร.สรวง สมานหมู่
ผู้ก่อตั้งและกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท BIOVIVA (蓬 生 科技 有限公司) ประเทศจีน

4. การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

โดย คุณสุวนีย์ ชุณหเมธา
ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

5. ถอดรหัสความสำเร็จ “การก้าวเดิน กว่าครึ่งศตวรรษของผู้นำเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลไม้กระป๋องที่ทั่วโลกให้การยอมรับ”

โดย คุณสุนิติ เกิดสงกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม และผลไม้กระป๋อง ภายใต้แบรนด์ “ทานตะวัน” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Codex GMP, Halal, HACCP และ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเวย์โปรตีน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “นาว (Now)” โดยเป็นผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในประเทศ

6. ถอดรหัสความสำเร็จ “ผู้นำทับพัฒนากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ในประเทศไทย”

โดย คุณปราโมทย์ โชติกสถิต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด
บริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ และไข่แปรรูป รายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Goldenlay” (โกลเด้นเลย์) และ “Mae Sa-Ard Farm” (ฟาร์มแม่สะอาด) ตลอดจนเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “OVF” (โอวีเอฟ)

7. ถอดรหัสความสำเร็จ “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชั่นสารสกัดพลูคาว และหลักการ ทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศ”

โดย คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัทเ ว็ลเน็ซไลฟ์ จำกัด
ผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ให้รสหวานจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพทุกเพศทุกวัย และผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ Kaovee Plus

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์

ดร. นตพร จันทร์วราสุทธิ์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สรวง สมานหมู่

ดร.สรวง สมานหมู่

ผู้ก่อตั้งและกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BIOVIVA (蓬 生 科技 有限公司) ประเทศจีน

คุณสุวนีย์ ชุณหเมธา

คุณสุวนีย์ ชุณหเมธา

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

คุณสุนิติ เกิดสงกรานต์

คุณสุนิติ เกิดสงกรานต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด

คุณปราโมทย์ โชติกสถิต

คุณปราโมทย์ โชติกสถิต

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด

คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์

คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์

ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัทเ ว็ลเน็ซไลฟ์ จำกัด

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400