Select Page

หลักสูตรการเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA
สำหรับผู้บริหาร

(USING BIG DATA TECHNOLOGY FOR EXECUTIVE: BDX)

 

ทำความเข้าใจเทคโนโลยี BIG DATA เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อนใคร

Key Highlights:

  • เรียนรู้ว่าเทคโนโลยี BIG DATA คืออะไร
  • เข้าใจการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี BIG DATA
  • เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
  • เข้าร่วมทดสอบและค้นหาข้อมูลมากกว่า 100 ล้านเรคคอร์ดแบบมีเงื่อนไขขั้นสูง
  • รู้แนวทางและการเตรียมตัวลงทุนในเทคโนโลยี BIG DATA

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันคำว่า BIG DATA เป็นเรื่องที่น่าสนใจในโลกของเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวใน BIG DATA เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บได้ทั้งแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) มีความเสถียรในการเก็บข้อมูลรวมถึงสามารถขยายขนาดความจุของข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เทคโนโลยี BIG DATA เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในแวดวงการวิจัย, อุตสาหกรรม, หรือธุรกิจต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ในหลายบริบท อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงคำว่า BIG DATA แล้ว หลายท่านให้ความสนใจ แต่มักจะเกิดคำถามที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้อยากเรียนรู้ในเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น

 

   1. BIG DATA จำเป็นต้องใช้แล้วหรือไม่ในงานของเรา?
   2. ไม่ได้จบด้านที่เกี่ยวข้องมาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
   3. อยากเรียนรู้แนวทางการนำไปใช้และการใช้งานแบบที่เข้าใจง่าย ๆ ได้ไหม?
   4. เป็นผู้บริหารแต่อยากได้ Shortcut สำหรับความเข้าใจ BIG DATA มีไหม?
   5. เป็นผู้ปฏิบัติงานอยากเรียนรู้ก่อนตัดสินใจนำไปใช้มีสอนหรือไม่?

          และอีกหลายๆ คำถามที่สาระสำคัญคือ “ต้องการการเรียนรู้ฉบับรวดเร็ว สำหรับเทคโนโลยี BIG DATA” เพื่อประกอบการตัดสินใจในบริบทงานของตนเอง

 

          ดังนั้น หลักสูตร “การเข้าใจและใช้งาน HADOOP BIG DATA ฉบับรวดเร็ว ( HADOOP BIG DATA FAST TRACK)” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ สำหรับผู้บริหาร หรือผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี BIG DATA โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ วางแผนงาน การนำไปใช้กับธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนบริบทของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่นานนัก

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมอบรม ในด้านเทคโนโลยี BIG DATA และมองภาพการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงการนำไปใช้กับโจทย์ต่างๆ ที่เหมาะกับเทคโนโลยี BIG DATA
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี BIG DATA ได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้งาน Cloudera Manager
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นศักยภาพของการประมวลผลข้อมูลขนาดพันล้านเรคคอร์ด ที่ใช้เทคโนโลยี BIG DATA

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี BIG DATA และความหมายของ BIG DATA
 2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ HADOOP ได้ในเบื้องต้น
 3. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือ Cloudera Manager
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนงาน และลงทุนในการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแก่ตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี BIG DATA
 2. ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเรียนรู้และวางแผนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยี BIG DATA ในอนาคต
 3. ผู้จัดการด้านฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลแบบเดิมและต้องการใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA
 4. ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี BIG DATA แบบรวดเร็ว

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์สำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี BIG DATA โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและเห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ วางแผนงาน การนำไปใช้กับธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนบริบทขององค์กรสู่การเป็นผู้นำในยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งาน รวม 6 ชั่วโมง/1 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และสาธิตการใช้งาน 6 1
รวม 6 1 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี BIG DATA และการนำไปใช้ในโลกปัจจุบัน
    • BIG DATA คืออะไร
    • ในโลกปัจจุบันนำ BIG DATA ไปทำอะไรบ้าง
    • เทคโนโลยี BIG DATA กับโปรแกรมที่ใช้
    • จะลงทุนด้าน BIG DATA ต้องมองอะไรบ้าง
   • เรียนรู้ HADOOP BIG DATA ผ่านเครื่องมือ CLOUDERA MANAGER
   • การจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่าน HIVE และ IMPALA
   • การสรุปและซักถามพร้อมทั้งแนวทางการนำไปใช้

หมายเหตุ:

   1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสม
    และความจำเป็น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   2. ผู้เข้าอบรมต้องสามารถทำคะแนนสอบวัดผลในชั่วโมงสุดท้ายได้คะแนนมากกว่า 70%

วิทยากรประจำหลักสูตร

นายชัยวุฒิ สีทา

นายชัยวุฒิ สีทา

วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ICCRU LAB

  • CLOUDERA HADOOP ADMINISTRATOR
  • LINUX ADMINISTRATOR
  • DATABASE ADMINISTRATOR
  • WEB APPLICATION PROGRAMMER

ระยะเวลาของหลักสูตร

อบรมวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400