Select Page

ONE DAY TRIP

 

เยี่ยมชม เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
Plant Factory และ Smart Greenhouse

 

พร้อมเรียนรู้การจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Key Highlights

  • เยี่ยมชม Plant Factory บนพื้นที่ปลูกพืชมากกว่า 900 ตารางเมตร ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. แบบเต็มรูปแบบที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ขึ้นกับฤดูกาล สามารถปลูกพืชในชั้นปลูกซึ่งซ้อนกันได้สูงสุดถึง 10 ชั้น ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากถึง 10 เท่า
  • ชมกระบวนการผลิต การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านพันธุ์พืชสรีรวิทยาพืช การผลิตและวิศวกรรม และการจัดการเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
  • ชมพื้นที่โซนวิจัย และโซนการทดลองระดับ Production Scale
  • เยี่ยมชม และลิ้มรส อาณาจักรผลิตเมล่อน และแคนตาลูป ภายใต้แบรนด์ FARM FRESH โดยใช้เทคโนโลยี EVAP (Evaporative Cooling System) ณ บริษัท วาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว 2 จังหวัด คือ สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่มีการบริหารจัดการแบบปลูกพืชกลางแจ้ง และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก จาก 2 ไร่เป็น 150 ไร่

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว ของ สวทช. ที่ทุกท่านจะได้ชมผลงานวิจัย และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่ สุด Exclusive

 

          การเพิ่มผลผลิตของพืชให้ได้ผล ต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน และสภาวะที่เหมาะสม อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่สำหรับการปลูกพืชกลางแจ้ง และการปลูกพืชในระบบปิด การปลูกพืชทั้ง 2 ระบบนี้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ได้ปัจจัยที่เหมาะสม อันส่งผลต่อการเจริญเติบได้แก่ สภาพของดิน ความชุ่มชื้น และอุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้ชนิดของพืช วิธีการปลูก การอนุรักษ์ดินและน้ำ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ล้วนต่างมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น

 

          แม้ในส่วนภาคธุรกิจเอง ก็ได้มีการพัฒนาและต่อยอด การผลิตพืชในระบบปิด โดยใช้เทคโนโลยี Plant Factory เช่น บริษัท noBitter จำกัด บริษัท ไดสตาร์เฟรช จำกัด บริษัท ซีวิคอโกรเทค จำกัด ที่มีการใช้ระบบการปลูกพืชในระบบปิด Plant Factory ผลิตพืชผักมูลค่าสูง นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตพืชในระบบปิดอื่นๆ เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) ของบริษัท วาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เมล่อน แคนตาลูป พร้อมให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้มีการพัฒนาโรงเรือนให้เป็นแบบ Smart Farm โดยปลูก เมล่อน ในโรงเรือนระบบปิด โดยใช้เทคโนโลยี EVAP (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นการลดความร้อนในโรงเรือนสำหรับปลูกเมล่อนด้วยการระเหยน้ำ โดยมียอดขายเติบโตขึ้น จากเดิม 30 กว่าล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท ที่มีการบริหารจัดการแบบปลูกพืชกลางแจ้ง และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก จาก 2 ไร่เป็น 150 ไร่ นอกจากเพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของเมล่อนให้สูงขึ้น ยังสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินชมผลผลิตในฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด

ลงทะเบียน One Day Trip

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้การจัดการแบบบูรณาการ และเรียนรู้เทคโนโลยี Plant Factory
 2. เพื่อเรียนรู้การจัดการแบบบูรณาการ และเรียนรู้เทคโนโลยี EVAP (Evaporative Cooling System)

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน
 2. นักลงทุน / ผู้ประกอบการ
 3. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่
 4. กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป / อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร / อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 5. นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไปเหมาะกับทุกองค์กรทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคศึกษาดูงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงไกร โมสาลียานนท์
นักวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ
ผู้บริหาร อาณาจักรผลิตเมล่อน และแคนตาลูป
บริษัท วาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด

วันที่จัดอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป, หน่วยงานเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน, สมาคม, มูลนิธิ
   ราคา 5,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • บุคลากรหน่วยงานของรัฐ, มหาวิทยาลัยภาครัฐ
   ราคา 5,540.19 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนโอนอย่าปัดเศษ

หมายเหตุ

  1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2567​
  2. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน , รถ รับส่ง พร้อมคณะ จุดขึ้นรถ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  4. เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  6. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
  7. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

จุดขึ้นรถบริการ (ทางสวทช. จัดเตรียมไว้)

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่อบรม และศึกษาดูงาน

  • บริษัท วาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด
   เลขที่ 67 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง
   อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

    

  • โรงงานผลิตพืชระบบปิด (Plant Factory)
   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   จังหวัดปทุมธานี 12120

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
โทรสาร : 0 2644 8110

E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400