Select Page

หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่

 (Alternative Battery Technology: ABT)

Key Highlights

  • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (แบตเตอรี่สังกะสีไอออน และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน) และการประยุกต์ใช้งาน
  • ฝึกปฏิบัติการประกอบแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ แบบ Pouch Cell
  • เก็บเกี่ยว Best Practice และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่เพื่อการใช้งานต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion battery) เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเชิงพาณิชย์ และกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมีสมรรถนะที่ดี น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักของแบตเตอรี่โดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บางประการ เช่น ติดไฟและระเบิดได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนสูง ใช้ส่วนประกอบโลหะหนักที่เป็นพิษ ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบหลักมีราคาสูง เนื่องจากแร่ลิเธียมมีปริมาณจำกัดและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้มีนักวิจัยมากมายพยายามที่จะศึกษาหาแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่มีความคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อนำมาใช้ทดแทนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งแบตเตอรีสังกะสีไอออน (Zinc-ion Battery) และแบตเตอรีโซเดียมไอออน (Na-ion Battery) ถือเป็นแบตเตอรี่ทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากให้สมรรถนะที่ดี มีแหล่งวัตถุดิบปริมาณมากในประเทศและราคาถูก มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดนี้สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ง่าย

 

          ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. หรือ NSD ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่ เพื่อความมั่นคงและการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยได้นำเทคโนโลยีกราฟีนเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Technology: ABT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับนานาประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ มุ่งเน้นแบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Zinc Ion Battery) และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Na Ion Battery) และการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  2. เพื่อให้ทดลองฝึกปฏิบัติการประกอบแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่แบบเซลล์ถุง (Pouch Cell)
  3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ล่าสุด และศักยภาพการพัฒนาในอนาคต
  4. เพื่อส่งเสริมโอกาสในการวิจัย พัฒนา และการลงทุนในการพัฒนาแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมและแบตเตอรี่แบบทางเลือกใหม่
 2. ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ และการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 3. ได้รับทราบแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ทิศทางในอนาคต รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ และการรีไซเคิล
 4. เห็นโอกาสในการวิจัย พัฒนา และการลงทุนเพื่อการพัฒนาและใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ในประเทศไทย
 5. ได้เก็บเกี่ยว Best Practice และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานต่าง ๆ
 2. วิศวกรวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่
 3. วิศวกร นักวิจัย ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. วิศวกรด้านความยั่งยืน ที่สนใจการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบกักเก็บพลังงาน

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ มุ่งเน้นแบตเตอรี่สังกะสีไอออน และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ศักยภาพในการพัฒนา และการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติประกอบแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่แบบ Pouch Cell ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย กรณีศึกษา 7 1.0
ฝึกปฏิบัติการ 2 0.5
รวม 9
1.5 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่
   • เทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Zinc-ion Battery)
   • เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Na-ion Battery)
   • การเปรียบเทียบเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม สังกะสี และโซเดียม
   • Workshop: การประกอบแบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Pouch Cell)

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 10,700​ ​บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**พิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 9,630 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2567
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องส่งหลักฐานแสดงการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายอักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าวทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page