Select Page

ประกาศเลื่อนการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อการจัดการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเดือนเมษายน 2564 และเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ(COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของ ศบค.

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
จึงขอเลื่อนการสอบรอบเดือนเมษายน 2564 (วันที่ 25 เมษายน 2564) ออกไป
โดยขอเลื่อนการสอบในเดือนมิถุนายน 2564 (วันที่ 6 มิถุนายน 2564) หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะบรรเทาลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบ