Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้ฝึกจัดอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)” เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบและคำนวณขนาดระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท การวิเคราะห์ทดสอบ และกรณีตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือต่อยอดการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสร้างยานยนต์ไฟฟ้าได้

รายละเอียดหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/transportation/evd2020-1