Select Page

เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรม
หลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance)
ที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวด้านระบบรางของประเทศ

ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้นำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานด้านการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและโรงจอดขบวนรถไฟฟ้า
(Depot & Stabling Yard) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หากสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.career4future.com/rsm

ภาพบรรยากาศการอบรม