Select Page

เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing: VAPT) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก นาย เจษฎา ทองก้านเหลือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

  1. สามารถพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชั่นให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
  2. สามารถปรับปรุง แก้ไข ตั้งค่า (Configuration) ในระบบได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
  3. สามารถทดสอบเจาะระบบได้ตามวัตถุประสงค์และหลักการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
  4. สามารถทำรายงานการทดสอบเจาะระบบ เพื่อป้องกันแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร www.career4future.com/vapt

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 11 ท่าน

ภาพบรรยากาศการอบรม