Select Page

เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 13 ท่าน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้พาผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านไปต่อยอดการจัดทำการนำเสนอแบบ Infographic ให้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint เท่านั้น ซึ่งได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ กลับไปมากมาย ตั้งแต่การสร้าง Story Board การทำภาพเคลื่อนไหวและ Transition การลงเสียง จนถึงการ Export ไฟล์ออกมา โดยมีวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสอนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งหลักสูตร

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าอบรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

กำหนดการหลักสูตรทางด้าน Infographic อื่นๆ

👨หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
• รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564
• รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม 💻 : https://www.career4future.com/infopresent

👨 หลักสูตร การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
• รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564
• รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม 💻 : https://www.career4future.com/info

👨 หลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
• รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม: 💻 https://www.career4future.com/mmp