Select Page

เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 13 ท่าน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้พาผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านไปต่อยอดการจัดทำการนำเสนอแบบ Infographic ให้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint เท่านั้น ซึ่งได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ กลับไปมากมาย ตั้งแต่การสร้าง Story Board การทำภาพเคลื่อนไหวและ Transition การลงเสียง จนถึงการ Export ไฟล์ออกมา โดยมีวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสอนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งหลักสูตร

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าอบรม

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

กำหนดการหลักสูตรทางด้าน Infographic อื่นๆ