Select Page

หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

(Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO)

หลักสูตร Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO

 

โดยปกติกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอาหารมักเริ่มต้นจากการป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องจักร จนสุดท้ายได้ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารแปรรูปต่างๆ สำหรับการปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming ก็เช่นเดียวกัน ที่เริ่มต้นจากการป้อนวัตถุดิบผ่านกระบวนการต่างๆ แต่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จะเป็นพืชผักสดที่มีคุณภาพสูง เพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          การปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming คือการปลูกพืชในระบบปิด ที่มีการควบคุมแสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น และสารอาหาร เพื่อให้พืชอยู่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศ โรค หรือแมลง และยังให้ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกสูง สามารถควบคุมคุณสมบัติได้ตามต้องการ เช่น ถ้าปลูกผักสลัดก็จะได้ผักสลัดที่อร่อย ไม่ขม กรอบ และมีวิตามินสูง หรือถ้าปลูกสมุนไพรก็จะได้สมุนไพรที่สามารถสร้างสารสำคัญในปริมาณมาก และคุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง อันประกอบไปด้วยนักสรีรวิทยาพืช วิศวกร และโปรแกรมเมอร์ โดยการนำข้อมูลจากนักสรีรวิทยาพืชไปสร้างโปรแกรมควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพืช รวมทั้งการควบคุมระบบโดยใช้เซ็นเซอร์ในการวัดความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การนำไฟฟ้าในสารละลาย ระบบควบคุมอากาศ และการไหลของสารละลาย เป็นต้น

          หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO) จึงออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการปลูกพืชแนวตั้งหรือผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในการปลูกพืชแนวตั้งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการดูแลพืชและการใช้เครื่องมือควบคุมระบบต่างๆ ที่จำเป็นในการปลูกพืชแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlight

 1. เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ลงมือฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของพันธุ์พืช การควบคุมความสะอาด การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 • เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 • เพื่อฝึกปฏิบัติจริงและใช้ชีวิตแบบ With Local ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ย้ายต้นกล้า การควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการปลูกพืช การใช้เครื่องมือการตรวจวัดต่างๆ ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่งถึงมือผู้บริโภค
 • เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และต่อยอดเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของพันธุ์พืช การควบคุมความสะอาด การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 • ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนในการปลูกพืชแนวตั้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงเป็นพี่เลี้ยง
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและต่อยอดเชิงธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 • ผู้บริหารธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 • เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

  โครงสร้างหลักสูตร

            เพื่อสร้างความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้งด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิตพืช โดยลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกพืชแนวตั้ง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ รวมจำนวน 19 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

  หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
  บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 7 1
  ฝึกปฏิบัติ 12 2
  รวม 19 3 วันทำการ

  เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. กายวิภาคของพันธุ์พืชแต่ละชนิด
  2. การควบคุมความสะอาดในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
  3. การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช
  4. การจัดการช่วงระยะเวลาและความต้องการของพืช (Crop Management)
  5. ความปลอดภัยของการทำงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
  6. การเก็บเกี่ยวและการบรรจุพืช
  7. Workshop: การเพาะเมล็ด และย้ายต้นกล้า
  8. Workshop: การควบคุมน้ำ อากาศ อุณหภูมิ และสารอาหารที่จำเป็นในการปลูกพืชแนวตั้ง
  9. Workshop: การใช้เครื่องมือการตรวจวัดต่างๆ

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

  ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 19,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ***โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 17,910 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการฝึกอบรมแล้ว***

  หมายเหตุ: หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

  สถานที่จัดอบรม

  ใจฟ้าฟาร์ม โครงการของมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) เลขที่ 125/6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  คุณกฤษณะ ธรรมวิมล

  คุณกฤษณะ ธรรมวิมล

  ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

  Download

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  Call Center: 0 2644 8150 ต่อ  81891 (คุณนิพัฒน์), 81892 (คุณเมธภัค)
  คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 7492
  คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : npd@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400