Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ใช้เครื่องมือทดสอบทางกายภาพและทางกล เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เกจ ระบบนิวเมติกส์ (ถ้ามี)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการทดสอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้พื้นฐานด้าน IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ทางเทคนิคในด้านการใช้เครื่องมือทดสอบทางกายภาพต่างๆ
4. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่รับผิดชอบ
5. ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบทางกายภาพหรือทางกล ทำหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ และจัดทำรายงานผลทดสอบ
2. ช่วยจัดทำเอกสารคู่มือเครื่องทดสอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการทดสอบ ตามระบบคุณภาพ ISOIEC 17025
3. ทำการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างใช้งาน บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ โดยดูแลให้เป็นไปตามระบบคุณภาพพร้อมใช้งาน
4. เตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ ทำหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ และจัดทำรายงานผลทดสอบ
5. ช่วยการดำเนินการการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการควบคุมคุณภาพในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ช่วยวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Tagged as: ปริญญาตรี, ฟิสิกส์ประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs