Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Materials Science and Engineering
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / เคมี / พอลิเมอร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ โดยหากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ Mechanical Testing เป็นต้น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ โดยหากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางด้าน Mechanical Property Testing กลุ่มวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ อาทิเช่น เครื่อง Universal Testing Machine (UTM), Fatigue Tester, Hardness Tester, Impact Tester เป็นต้น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมและบริหารการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ และหรือหาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามที่ลูกค้ากำหนด
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงในเป็นไปตามมาตรฐาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ประกอบการวิเคราะห์ทดสอบให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6. วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาส่งสอบเทียบเครื่องมือ รวมถึงควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่เข้ามาดำเนินงาน
7. ดำเนินการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบ
8. ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพของศูนย์ฯ ตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 ISO 9001 และ มอก 45001

Tagged as: Materials Science and Engineering, ปริญญาตรี, ฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์, เคมี

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs