Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 29 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เคมี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทางเคมี
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การใช้เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ GC-MS ICP-MS ICP-OES GFAAS หรือ อื่นๆ (ถ้ามี)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารและจัดทำข้อมูล
2.
3. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือโทสาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ทางเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลการทดสอบ รวมทั้งจัดทาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมีวิเคราะห์ รวมถึงจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่รับผิดชอบ
3. มีส่วนร่วมจัดทำและดำเนินการตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ ระบบ ISOIEC 17025
4. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค รวมทั้งจัดทาสื่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยงาน
5. พัฒนากระบวนการทำงานเทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
6. บันทึกข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ไว้ในองค์กร

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs