Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์/ บริหารธุรกิจ /วิทยาศาสตร์/ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสานงาน / การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความเข้าใจในนโยบาย ขอบเขตการวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
3. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือเคยมีประสบการณ์วางแผนเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาหา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ มาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและผลักดันการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
2. ประสานงานกับนักวิจัย และพันธมิตรต่างประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และหรือแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. ร่วมเสนอแนะประด็นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ การผลักดันกิจกรรม และบริหารการประชุมสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
4. จัดเตรียมวิเคราะห์ ข้อมูล และเอกสารด้านกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, วิเคราะห์ข้อมูล, วิเทศสัมพันธ์, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs