Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การตลาด)
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การขาย หรือมีประสบการณ์งานที่ใกล้เคียง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการบริหารโครงการ วางแผนการบริหารโครงการ ประสานงานผู้ร่วมบริหารโครงการ ทำรายงานสรุปโครงการ
2. จัด Workshop สร้างกิจกรรมความร่วมมือ มีความสามารถหาลูกค้า หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้
3. เขียน Proposal เพื่อรับทุน และ จัดทำรายงานสรุปโครงการที่บริหารจัดการได้
4. มีจิตใจบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใจ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลฐานลูกค้าเก่าและลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การขายและการตลาด
2. บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ
3. บริหารจัดการโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
4. ออกแบบกิจกรรม ประสานงาน และ ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. ให้บริการเชิงที่ปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งภายในและหรือภายนอกสวทช
6. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการของสวทช
7. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
8. จัดทำแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการขายและให้บริการเช่าห้องประชุม สัมมนา และพัฒนาพื้นที่ให้บริการและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิตอล เพื่อสร้างรายได้และ Impact ตามเป้าหมาย

Tagged as: การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชา : วิศวกร
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : ว
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา :