Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรรม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ Microsoft Office ต่างๆ Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างดี
3. ทักษะในการจัดทำรายงาน และ การสรุปประเด็น สาระสำคัญ
4. สามารถติดต่อประสานงาน และ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้
5. สามารถควบคุมสถานการณ์ และ จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี
6. ทักษะการนำเสนองาน และ การสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การบริการลูกค้าในการยื่นสิทธิประโยชน์ของ BOI
2. การพัฒนาตลาดของโครงการ WiL โดยการร่วมกับ BOI ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการทั้งในแง่ของประโยชน์จากการมีระบบสรรหาว่าจ้าง พัฒนากำลังคน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ติดต่อประสานงานร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำรายงานสำหรับ BOI
4. การจัดทำรายงานเอกสารที่จำเป็น
5. การประสานงานรายโครงการ เดินทางไปเก็บข้อมูล
6. การจัดการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: นวัตกรรรม, ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs