Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้เทคนิค IT เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตามวิธีทดสอบมาตรฐาน หรือวิธีการที่กำหนดตกลงไว้
2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ สถานีทดสอบ อุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทดสอบมาตรฐาน เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ และสถานีทดสอบ
5. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Tagged as: การวัดคุม, วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : 
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : 
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Internship
  ปทุมธานี

  รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ อัตราที่รับ : 14 คน สา