Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 18 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Engineering Mechanics
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Mechatronics, Automation, Robotics และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี
ด้าน : การทำงานในความเชี่ยวชาญ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีประสบการณ์การด้านออกแบบเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบอัตโนมัติ (ถ้ามีประสบการณ์การด้านออกแบบเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (3D Computer Aided Design)
3. มีความรู้เรื่องเครื่องจักรสำหรับผลิตชิ้นส่วนทางกลต่างๆ และกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะและพลาสติกด้วยวิธีการต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเกี่ยวกับภาพทางการแพทย์

Tagged as: 3D Computer Aided Design, Automation, Engineering Mechanics, Mechatronics, Robotics, ปริญญาโท, ระบบสร้างภาพทางการแพทย์

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs