Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : เขียนบทความวิชาการนานาชาติ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเข้ากับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดี
2. รักในการทำวิจัย
3. ขยัน อดทนและทุ่มเทเวลาทำงาน
4. อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถทำงานหลังเลิกงานได้ในบางวันที่ต้องการงานเร่งด่วน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
2. ช่วยแปลผลและเขียนรายงาน
3. ช่วยเขียนข้อเสนอโครงการ
4. ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสวทช
5. ช่วยเขียน paper ที่มี impact factor
6. สามารถไปเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ
7. ช่วยทำวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนวิจัย

Tagged as: ปริญญาโท, วัสดุศาสตร์, เคมี

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs