Select Page

Website ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เคมี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวเคมี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : หากมีประสบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์
2. หากมีความรู้ และประสบการณ์ในการทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและการเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Offices, Windows ,etc.
4. มีพื้นฐานการเขียนและภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร รวมทั้งสรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในห้องปฏิบัติการ เช่น การเข้าร่วมประชุมต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
3. สามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในห้องปฏิบัติการฯ ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน สวทช
4. ดำเนินงานด้านการพัฒนาและการปรับขยายสเกลกระบวนการเคมี กระบวนการทางชีวเคมี จากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับการใช้จริง
5. ร่างบทความวิชาการร่วมกับทีมวิจัย

Tagged as: ชีวเคมี, ปริญญาโท, อุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีชีวเคมี

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs