Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Computer Science and Engineering
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) และมีทักษะในการสื่อสาร (พูด เขียน)ที่ดี
2. สามารถประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนต่างๆของ Data Analysis เช่น Data Understanding, Data Integration, Data Cleansing, Data Processing
3. มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Java, Python, PHP หรือ ในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นที่ใช้กันแพร่หลาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมผลิตผลงานวิจัย เช่น เขียนบทความวิชาการ
2. เขียนโปรแกรมที่ใช้งานในงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการต่างๆของทีมวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลละขยายผลงานวิจัย หรือออกบูธแสดงผลงาน เป็นต้น

Tagged as: Computer Science, Data Analysis, Data Cleansing, Data Integration, Data Processing, Data Understanding, Data Visualization, Engineering, java, php, python

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs