Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อณูชีววิทยา ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีววัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : ถ้าจบสาขาเกี่ยวกับ อณูชีววิทยา ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีววัสดุ และมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับชีววัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. อ่าน เขียน และสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยได้
3. มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทดสอบสมบัติทางชีวภาพของชีววัสดุเพื่อใช้ในทางการแพทย์
2. ทำงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ร่วมกันวัสดุชีวภาพได้
3. ศีกษาอันตรกิริยาระหว่างเซลล์กับชีววัสดุ

Tagged as: ชีวการแพทย์, ชีววัสดุ, ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์ชีววิทยา, วิศวกรรมชีวการแพทย์, อณูชีววิทยา

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs