Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
อัตราที่รับ : 2 คน
สาขา : วิทยาศาสตร์-เคมี/วัสดุศาสตร์
เพศ : ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 3.00
คุณสมบัติ : มีความสนใจในการขึ้นรูปวัสดุโครงร่างสามมิติ ด้วยเทคนิค 3D printing

หัวข้องานวิจัย :
1. การศึกษากรรมวิธีการเตรียมและขึ้นรูปวัสดุโครงร่างสามมิติ ด้วยเทคนิค 3D printing
lab_url :
หมายเหตุ : พชรพรรณ สนธิไทย
ปวีณา อุปนันต์

Tagged as: 3D printing, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์-เคมี

To apply for this job please visit www1a.biotec.or.th.

Related Jobs