Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผล ประสานงาน บริหารการจัดกิจกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านหลักการธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ มีความรู้ในบางอุตสาหกรรม มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนงาน บริหารและจัดการงานหรือโครงการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการของสวทช
3. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาคเอกชน และภาครัฐ ในการประสานงาน สร้างสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
4. ประสานงาน และหรือเจรจาต่อรอง กับหน่วยงานภายนอกหรือภายใน เพื่อให้การบริหารงานโครงการ หรือการให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและทำงานตามกฎระเบียบปฏิบัติของสวทช
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: การตลาด, บริหารธุรกิจ, ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs