Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา ชีวเคมี สัตวบาล สัตวศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ชีวภัณฑ์ วัคซีน อุตสาหกรรมยาและวัคซีน การทดสอบทางคลินิก การทดสอบทางสัตว์ทดลอง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน และสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี
6. สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้
7. สามารถทำงานเอกสาร งานตามระบบมาตรฐาน ISO ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
2. รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมวิจัยทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนา วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ โรคติดเชื้อ สุขภาพและการแพทย์ และโครงการที่ใกล้เคียง ร่วมกับผู้จัดการ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย
3. จัดเตรียมการประชุม สรุปประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยี และเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนของ สวทช
4. รับผิดชอบการวางแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน
5. สืบค้นข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการวางแผนงาน
6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: จุลชีววิทยา, ปริญญาโท, เทคโนโลยีชีวภาพ

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs