Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการนวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี รวมถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้
2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
3. หากมีความสามารถหรือประการณ์อย่างชัดเจน ในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ/หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีทักษะการนำเสนอข้อมูลในที่สาธารณะที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายลูกค้านักวิจัยพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ข้อมูลงานบริการให้คำแนะนำรับข้อร้องเรียนกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงติดต่อนัดหมายประสานงานเจรจาต่อรองกับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและตรวจสอบการจัดทำแบบคำขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย และเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
3. นำเสนอบทสรุปการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข ให้กับคณะกรรมการคณะทำงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงภาพรวมจากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเทคโนโลยีสิทธิบัตรตลาดการเงินกฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติผลงานนวัตกรรม ให้สอคล้องตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
4. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายพันธมิตรเครือข่ายลูกค้าผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมสถาบันสมาคมภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมศึกษา พัฒนา ออกแบบ ประสานงานและจัดการในโครงการที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. สนับสนุน ประสานงาน และร่วมดำเนินการบริหารจัดการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ติดตามและประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
8. ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก สวทช
9. จัดการอบรม สัมมนา และประชาสัมพันธ์งานบริการตรวจสอบผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: Data Analysis, Knowledge Management, การจัดการนวัตกรรม, ปริญญาโท, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมทั่วไป, วิศวกรรมเครื่องกล

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs