Select Page

Website ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือระดับปริญญาโทสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานตามที่ต้องการมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์/บริหารจัดการโครงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ ในทักษะฟัง/พูด/อ่าน/เขียน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
2. ทักษะการสืบค้น แสวงหา รวบรวม จัดหมวดหมู่ จัดเก็บ บันทึกและตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนทักษะการจับประเด็น การสรุปข้อมูลและการเรียบเรียงประเด็นสำคัญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและคำประกาศ การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ วิเคราะห์ความสอดคล้องของทุนกับเป้าหมายวิจัย เงื่อนไขทุน ผลกระทบและความเสี่ยงต่างๆ
2. ความสามารถวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเข้าใจการบริหารโครงการวิจัย
3. สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการในส่วน non-technical เช่นข้อมูลด้านงบประมาณ ส่วน budget justification และข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ
4. ประสานงานการติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งทุนต่างประเทศ และหน่วยงานผู้ร่วมโครงการ
5. เตรียมงานประสานงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานบริหารแหล่งทุนภายนอก
6. จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายงานให้สามารถพร้อมใช้งาน

Tagged as: ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : วิทยาศ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : ว
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา :