Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : วิเคราะห์/บริหารจัดการโครงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการสืบค้น แสวงหา รวบรวม จัดหมวดหมู่ จัดเก็บ บันทึกและตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนทักษะการจับประเด็น การสรุปข้อมูลและการเรียบเรียงประเด็นสำคัญ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานและการทำงานเป็นทีม
3. มีไหวพริบปฏิภาณดี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการภายในกลุ่มวิจัย ด้านงบประมาณ แผนงาน ที่สอดคล้องกับนโยบาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
2. รวบรวมและจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดประชุมหารือภายในกลุ่มวิจัย และสื่อสาร แนวทางการบริหาร ให้ทางกลุ่มวิจัยฯรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนร่วมกัน
4. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ต้นแบบ และจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองก่อนส่งแหล่งทุน
5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายใน และนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: การสืบค้น, ตรวจสอบข้อมูล, นวัตกรรมพลังงาน, บริหารจัดการโครงการวิจัย, ปริญญาโท, พลังงาน, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, วิเคราะห์, เทคโนโลยีพลังงาน

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs