Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 43 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องยนต์และยานยนต์, วิศวกรรมการบิน
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : Computational Engineering, Computational-aided Engineering, Computational Fluid Dynamics, Finite Elements Analysis

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) หรือการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C/C++ Fortran Python หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ประสบการในการวิจัยและทำงานด้าน Computational Engineering, Computer-Aided Engineering โดยใช้เทคนิค Computational Fluid Dynamics (CFD) หรือ Finite elements Analysis (FEA) ด้วยใช้ซอฟแวร์ ANSYS Fluent, ANSYS Mechanics หรือซอฟแวร์อื่นๆ ที่เทียบเท่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อผลักดันการส่งมอบงานของโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
2. ให้ความช่วยเหลือแนะนำพัฒนาวิจัย ร่วมกับผู้ใช้บริการ HPC เพื่อช่วยให้ Domain Application Software ของผู้ใช้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนระบบการให้บริการ HPC ของ สวทช
3. ปฏิบัติงานวิจัยและวางแผน กำหนดเป้าหมายโครงการและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน รวมทั้งสื่อสาร ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และยอมรับเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
4. ออกแบบพัฒนาวิจัย การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณขั้นสูง High Performance Computing Service HPC ทั้งทางด้าน Hardware Software System Integration และ Service เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ทีมงานได้อย่างมีผลิตภาพและผลิตผล
5. จัดหาและบริหารทรัพยากรที่จำเป็นต่อโครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง ประสานงานและติดต่อกับพันธมิตรทั้งบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสวทช เพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
6. ให้คำแนะนำและหรือออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งสามารถส่งมอบงานที่ลูกค้าต้องการและขยายเพื่อให้ได้งานโครงการใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่อง
7. นำเสนอ แจกแจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีและงานวิจัยการให้บริการ ให้กลุ่มลูกค้าทราบโดยผ่านสื่อและเวทีสัมมนาและหรือประชุมทางวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
8. นำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น รับจ้างวิจัย ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขียนสิ่งพิมพ์
9. พัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงานและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการ

Tagged as: ANSYS Fluent, ANSYS Mechanics, C/C++, Computational Engineering, Computational Fluid Dynamics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Computational-aided Engineering, Finite Elements Analysis, Finite elements Analysis (FEA), Fortran, HPC, python, วิศวกรรมการบิน, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องยนต์และยานยนต์

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs