Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี หรือเคมีอุตสาหกรรม หรือวัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ IoT การพัฒนาเครื่องมือวัด จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Simulation CFD
3. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
4. ออกแบบสร้างระบบ IoT

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานเครื่องจักรกระบวนการผลิตยางกลางน้ำ ระบบการทดแทนการพึ่งพาแรงงาน ความเชี่ยวชาญคนในโรงงาน
2. วิจัยและพัฒนา ออกแบบเครื่องมือวัดค่า DRC ในยางถ้วยและระบบการไหลของอากาศ ระบบพลังงานในโรงอบแห้งยางแผ่น
3. จัดทำรายงานผลการวิจัย ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
4. จัดทำต้นแบบ สิทธิบัตรต่างๆ
5. งานอื่นๆ ในทีมวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: ปริญญาเอก, ยาง, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs