Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ, คำสั่ง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น
2. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ในลักษณะงานและภารกิจของ สวทช.
4. ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระดับต้น
5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของหน่วยงาน และมีความรู้กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบ จัดทำ และแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของ สวทช
2. ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานของ สวทช รวมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร สวทช ในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานของ สวทช ต่อไป
3. ให้คำปรึกษาและความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช ในขอบเขตงานของงานข้อบังคับและระเบียบ
4. พิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะตามกฎหมายในขอบเขตงานของงานข้อบังคับและระเบียบ
5. ประสานงานให้ความร่วมมือสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานอื่นขององค์กรเกี่ยวกับภารกิจของงานข้อบังคับและระเบียบ
6. รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Tagged as: ข้อบังคับ, คำสั่ง, นิติศาสตร์, ประกาศ, ระเบียบ

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.

Related Jobs