Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมด้านสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือมีคะแนนTOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน (ผลคะแนนมีอายุไม่เกินสองปีนับจนถึงวันสมัคร)
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
5. ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระดับต้น
6. ความรู้ในลักษณะงานและภารกิจของ สวทช.
7. แปลเอกสารภาษาอังกฤษและสามารถค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศได้
8. หากจบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาตามข้อ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่าง จัดทำ ตรวจสอบและแก้ไขงานนิติกรรมและสัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ นิติกรรมสัญญาทั่วไป เช่น สัญญาและข้อกฎหมายทั่วไปเช่น สัญญา MOU ทะเบียน เช่า ทะเบียนภาษี ฯลฯ นิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญา IPLicensing ฯลฯ ข้อบังคับและระเบียบ เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ กฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ
2. ดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร และระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับ IP ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ รวมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในกฎระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับ IP เบื้องต้นแก่บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ
3. จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการปฏิบัติงาน

Tagged as: กฎหมาย, ทรัพย์สินทางปัญญา, นิติศาสตร์, สัญญา

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : 
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : ว
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Full time
  ปทุมธานี

  เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศว