Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้.. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี ร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม พันธุ์พืช ดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ และดำเนินการตามคำสั่งของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. การให้ความเห็นด้านเทคนิคเพื่อประโยชน์ของการคุ้มครองความลับทางการค้า การเปิดเผยข้อมูล
3. การวิเคราะห์และให้ความเห็นรูปแบบความคุ้มครอง และร่วมพิจารณาความเหมาะสมของการขอรับความคุ้มครองในประเทศ
4. ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาขั้นพื้นฐานให้กับนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องภายใน สวทช

Tagged as: คอมพิวเตอร์, ปริญญาโท, รทรัพย์สินทางปัญญา, วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs