Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ด้านเครื่องมือแพทย์ เขียนโปรแกรมทางการแพทย์ การพัฒนายา การดูแลโรงพยาบาล และ ด้าน Digital Healthcare จะพิจารณาพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวางแผนในเชิงกลยุทธในการผลักดันผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
2. การสร้างเครืองข่ายการเจรจาต่อรองแบบ win-win
3. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาอัลกอริทึม AI สามารถนำมาใช้กับงานด้าน Digital Healthcare

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในด้านเครื่องมือแพทย์ medical device การแพทย์ดิจิทัล digital healthcareการแพทย์แม่นยำ และการยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากฐานความรู้ผลงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนา supply chain ใหม่
2. ประสานงานเจราจาต่อรองกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรอื่น ตลอดจนบริหารจัดการโครงการที่มีความซับซ้อน
3. สนับสนุนการทำงานของทีมงานตามอุตสาหกรรมที่ได้มอบหมาย เป็นวิทยากรจัดอบรมในการอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าอย่างมีผลิตภาพและผลิตผล productivity สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์นโยบายของหน่วยงาน และ กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของ สวทช ทั้งด้านคุณภาพ Quality และความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Safety and Environment
4. จัดการและสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กับกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการพันธมิตรเครือข่าย หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อโครงการ
5. ศึกษาและกำหนดหัวข้อวิจัย วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ key player และ stakeholder ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนา supply chain ใหม่ ในด้านการแพทย์ และ ยา
6. วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับ stakeholder ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้าง supply chain ใหม่ และอุตสาหกรรมใหม่และการวิเคราะห์การลงทุน business Plan อีกทั้งสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัล
7. ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปสู้การสร้างผลกระทบได้จริง ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช โดยเน้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด IP ฯลฯ
8. จัดทำ ประสานงาน และดำเนินการด้านรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุปรายงาน รายเดือน รายไตรมาส นำเสนอผู้บริหาร
9. จัดทำ วิเคราะห์ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเครื่องมือแพทย์ medical device การแพทย์ดิจิทัล digital healthcare

Tagged as: bioinformatics, Biomedical engineering, ที่ปรึกษา, ปริญญาโท, วิศกรรมศาสตร์การแพทย์, วิศวกรรมชีวการแพทย์, เครื่องมือแพทย์, เภสัชศาสตร์

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs