Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ สามารถใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้.. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมุลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ในสาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
4. การดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิใน IP
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: คอมพิวเตอร์, ปริญญาโท, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs