Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Polymer Science/Processing ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : Polymer science, polymer processing, polymer characterization,...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : Materials Science สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Polymer Science/Processing ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : Polymer science, polymer processing, polymer characterization,...