Select Page
ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, immunology, biomedical technology ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, immunology, biomedical technology ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 2.75 คุณสมบัติ : – มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน – พร้อมเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับตัวเองจากการฝึกงาน –...
ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, biotechnology, immunology, biomedical technology หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0...
ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, biotechnology, immunology, biomedical technology หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0...