Select Page
วิศวกร/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกร/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องมือวัด ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี ด้าน : งานซอฟต์แวร์ Python, LabVIEW หรือ MATLAB ทักษะความสามารถพิเศษ :...
วิศวกร/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกร/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องมือวัด ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี ด้าน : งานซอฟต์แวร์ Python, LabVIEW หรือ MATLAB ทักษะความสามารถพิเศษ :...