Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : งานวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Optical setup...