Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล อัตราที่รับ : 6 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 2.50 คุณสมบัติ : เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา มีความตั้งใจ กการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ หัวข้องานวิจัย : 1....