Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีความรู้ในเรื่องการติดตั้ง ดูแล...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...