Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ อัตราที่รับ : 5 คน สาขา : Computer Science and Engineering/Web Technology, Computer Science, Internet Computing/วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer Science and Engineering/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพศ :...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : Computer Science and Engineering สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : ไม่ระบุ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)...